Graj o bilety z Pepsi i KFC

Regulamin Loterii Promocyjnej „Graj o bilety z Pepsi i KFC” zwany dalej „Regulaminem”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa loterii promocyjnej.

  Loteria Promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Loterią„, jest prowadzona pod nazwą „Graj o bilety z Pepsi i KFC”.

 2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię oraz cel Loterii.

  Organizatorem Loterii, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest Lidia Rasztawicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AVANTI Lidia Rasztawicka z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A, NIP 9521243023, REGON 017392461.

  Loteria organizowana jest w celu promocji wyrobów Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. wśród konsumentów.

  Loteria organizowana jest w celu promocji wyrobów : Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa, REGON 012610700; NIP 526- 021-05-30; zarejestrowaną w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097597.

 3. Nazwa organu wydającego zezwolenie.

  Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

 4. Obszar, na którym jest urządzana Loteria.

  Loteria urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Czas trwania Loterii.

  Loteria trwa od dnia 02.04.2016 roku do dnia 16.08.2016 roku.

 6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.

  Promocyjna sprzedaż produktów promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Loterii rozpoczyna się w dniu 02.04.2016 roku i kończy w dniu 07.05.2016 roku lub wcześniej po wyczerpaniu Kuponów zwanych dalej „Kuponami”. Poza tym okresem produkty promocyjne mogą być dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.

  Kupon składa się z dwóch części oddzielonych od siebie perforacją. Na jednej części Kuponu znajduje się zdrapka pod którą jest informacja o wygranej nagrodzie lub jej braku, natomiast druga część Kuponu zawiera unikalny kod, niezbędny do dokonania zgłoszenia do losowania nagrody głównej.

  Miejsce prowadzenia loterii: sieć restauracji KFC należących do AmRest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-365 przy Placu Grunwaldzkim 25-27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025220, NIP 526-021-11-04, REGON 011565564.

 7. Sprzedażą promocyjną objęty jest jeden dowolny produkt KFC oraz jeden dowolny napój Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. zakupione na jednym dowodzie zakupu w dowolnej restauracji KFC na terenie Polski (zakupiony zarówno w restauracji KFC jak i w dostawie do domu) zwany dalej „zestawem Produktów Promocyjnych”.

  DANE OSOBOWE

 8. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane przez Organizatora Loterii, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Administratorem danych osobowych jest Spółka Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa, REGON 012610700; NIP 526-021-05-30; zarejestrowaną w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097597 oraz AmRest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-365 przy Placu Grunwaldzkim 25-27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział

  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025220, NIP 526-021-11-04, REGON 011565564. Administrator danych osobowych powierzy firmie AVANTI Lidia Rasztawicka z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Loterii i otrzymanie nagrody. Każdy Uczestnik Loterii posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

  UCZESTNICY LOTERII

 9. Uczestnikiem Loterii, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i spełniająca warunki Regulaminu. W przypadku wygrania nagrody głównej, przez osobę, która nie ukończyła 18-tego roku życia, oświadczenie o którym mowa w pkt 20 wypełnia przedstawiciel ustawowy oraz nagroda wydawana jest przedstawicielowi ustawowemu.
 10. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

  ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII

 11. Aby uzyskać jeden Kupon uprawniający do udziału w Loterii należy w dniach 02.04.2016 r. – 07.05.2016 r. (chyba że pula Kuponów zostanie wcześniej wyczerpana) dokonać zakupu na jednym dowodzie zakupu co najmniej jednego zestawu Produktów Promocyjnych i odebrać Kupon (w przypadku zakupu kilku zestawów Produktów Promocyjnych na jednym dowodzie zakupu, Uczestnikowi nie przysługuje proporcjonalnie większa liczba Kuponów).
 12. Każdy uzyskany przez Uczestnika Kupon stanowi szansę na wygranie jednej z nagród I lub II stopnia oraz nagrody głównej
  1. Aby sprawdzić czy uzyskany Kupon uprawnia do odebrania nagrody I lub II stopnia, należy usunąć z Kuponu wierzchnią warstwę farby (zdrapkę) i sprawdzić informację, jaka się pod nią znajduje.

   Jeżeli pod wierzchnią warstwą na Kuponie ukażą się 3 identyczne symbole oraz informacja o treści:

   WYGRAŁEŚ T-SHIRT” oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę I stopnia w postaci koszulki oraz może wziąć udział w losowaniu nagrody głównej;

   WYGRAŁEŚ PIŁKĘ” oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę II stopnia w postaci piłki oraz może wziąć udział w losowaniu nagrody głównej;

   Jeżeli pod wierzchnią warstwą na Kuponie ukażą się 3 niejednakowe symbole oraz informacja o

   treści:

   GRAJ DALEJ” oznacza to, iż Uczestnik nie wygrał nagrody I lub II stopnia, ale może wziąć udział w losowaniu nagrody głównej;

  2. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody głównej, należy w dniach 02.04.2016 roku od godz. 00:00:00.00 – 08.05.2016 roku do godziny 23:59:59.99 dokonać prawidłowego Zgłoszenia do losowania za pomocą aktualnej wersji aplikacji mobilnej „KFC Polska” przeznaczonej na system Android lub iOS. Aplikacja mobilna „KFC Polska” jest do pobrania z Apple App Store dla urządzeń z systemem iOS i z Google Play dla urządzeń z systemem Android.

   Aby dokonać rejestracji w aplikacji mobilnej „KFC Polska” Uczestnik musi podać: formułę grzecznościową, imię, nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz ustanowić swoje hasło do aplikacji oraz zaakceptować regulamin aplikacji mobilnej „KFC Polska”. Następnie, aby dokonać zgłoszenia do losowania Uczestnik musi wejść w zakładkę „LOTERIA KFC PEPSI” wyrazić zgodę na przekazanie przez właściciela aplikacji mobilnej „KFC Polska” tj. AmRest Sp. z o.o. danych osobowych Uczestnika, Organizatorowi Loterii w celu przeprowadzenia Loterii, wpisać unikalny kod z Kuponu i nacisnąć przycisk „Zgłoś kod”.

   Każdy Uczestnik, który jest już zarejestrowany w aplikacji mobilnej „KFC Polska” przy każdym zgłoszeniu do losowania wchodzi w zakładkę „LOTERIA KFC PEPSI”, a następnie wyraża zgodę na

   przekazanie przez właściciela aplikacji mobilnej „KFC Polska” tj. AmRest Sp. z o.o. danych osobowych Uczestnika, Organizatorowi Loterii w celu przeprowadzenia Loterii, wpisuje unikalny kod z Kuponu i naciska przycisk „Zgłoś kod”.

  3. Zachować część Kuponu zawierającą unikalny kod zgłoszony do losowania nagrody głównej.
 13. Dokonanie prawidłowego Zgłoszenia do Loterii następuje, jeżeli Uczestnik otrzyma automatycznie wygenerowaną informację, potwierdzającą przyjęcie Zgłoszenia do losowania.

  W przypadku dokonania nieprawidłowego Zgłoszenia (tj. np. w przypadku wpisania błędnego Kodu, wpisania Kodu wykorzystanego wcześniej do dokonania prawidłowego Zgłoszenia, lub nie wyrażenia zgody na przekazanie przez właściciela aplikacji mobilnej „KFC Polska” tj. AmRest Sp. z o.o. danych osobowych Uczestnika, Organizatorowi Loterii w celu przeprowadzenia Loterii) Uczestnik otrzymuje informację, że Zgłoszenie zawiera błąd i nie bierze udziału w losowaniu nagrody głównej.

  Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia, Uczestnik bierze udział w losowaniu nagrody głównej na zasadach określonych w Regulaminie.

 14. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii wielokrotnie według procedury przedstawionej w pkt 11 i 12 Regulaminu, z zastrzeżeniem iż Kupon może być wykorzystany do odebrania nagrody i dokonania zgłoszenia do losowania tylko jeden raz.
 15. W przypadku wygrania jednej z nagród I lub II stopnia, Uczestnik do dnia 08.05.2016 r. odbiera wygraną nagrodę w restauracji KFC, w której otrzymał wygraną zdrapkę (dotyczy również zamówień z dostawą do domu) po przekazaniu kierownikowi restauracji części Kuponu na którym znajduje się informacja o wygranej nagrodzie. W przypadku wyczerpania nagród w danej restauracji lub chęci otrzymania nagrody do domu, Uczestnik wysyła do dnia 16.05.2016 r. (decyduje data nadania) część Kuponu na którym znajduje się informacja o wygranej nagrodzie wraz z danymi osobowymi i adresowymi, na które ma być przesłana nagroda I lub II stopnia na adres Organizatora: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Graj o bilety z Pepsi i KFC”.

  LOSOWANIE NAGRODY GŁÓWNEJ

 16. Losowanie nagrody głównej odbywa się w dniu 09.05.2016 r. w siedzibie Organizatora pod nadzorem Komisji. Podczas losowania losowanych jest trzech laureatów nagrody głównej. Do każdego laureata nagrody głównej losowane są trzy osoby rezerwowe, które są oznaczone numerem zgodnym z wylosowanym Zgłoszeniem.
 17. Proces losowania odbywa się w następujący sposób: w programie komputerowym każdemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID od 0 do X). Losowanie zwycięskiego Zgłoszenia polega na wylosowaniu z urn, Losów z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego Zgłoszenia. Liczba urn uzależniona jest od liczby Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Na przykład, gdy liczba prawidłowych Zgłoszeń wynosi 17251, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 2, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 4, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 5, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie o numerze (ID) 5142. Przy czym w przypadku urny zawierającej Losy z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) ilość i wartość cyfr uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku gdy pierwsza cyfra unikalnego numeru (ID) wynosi 2 wówczas w urnie znajda się 3 Losy z cyframi 0, 1 oraz 2. W przypadku wylosowania Zgłoszenia o numerze większym niż liczba prawidłowych Zgłoszeń, wówczas losowanie laureata lub osoby rezerwowej jest przeprowadzane ponownie.

  POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 18. W dniu losowania nagrody głównej, podejmowane są próby nawiązania połączenia telefonicznego z wylosowanymi laureatami. Połączenie telefoniczne jest dokonywane na numer telefonu laureata, który Uczestnik wpisał podczas rejestracji do Loterii.
 19. Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w Loterii oraz podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Próba uzyskania połączenia z danym laureatem podejmowana jest czterokrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmuje od 4 do 6 sygnałów. W przypadku sygnału „zajętości”, następna próba połączenia jest przeprowadzana po minimum 15 minutach. W przypadku braku połączenia lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia po minimum 15 minutach.

  Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z laureatem, nie uda się uzyskać połączenia, wówczas traci on prawo do nagrody. Tego samego dnia podjęta jest próba nawiązania połączenia telefonicznego z osobą rezerwową w kolejności wylosowania zgodnie z pkt 16 Regulaminu, dla której jest powtórzona procedura niniejszego punktu Regulaminu. Procedura jest powtarzana do momentu połączenia się z osobą rezerwową, która spełni wymogi niniejszego punktu. Jeśli zostanie wyczerpana lista osób rezerwowych, nagroda nie zostaje wydana i pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 20. W ciągu jednego dnia roboczego od przeprowadzenia rozmowy z laureatem/osobą rezerwową o której mowa w pkt 19, Organizator wysyła do laureata e-maila (z adresu kfc@avanti.waw.pl), na adres e- mail laureata podany przy rejestracji do Loterii, informujący o przyznanej nagrodzie oraz o konieczności odesłania (z tego samego maila, za pomocą którego dokonał Zgłoszenia do Loterii) na adres: kfc@avanti.waw.pl w ciągu 1 dnia roboczego (liczonego od dnia wysłania przez Organizatora e-maila z informacją o wygranej):
  1. swoich danych osobowych (imienia, nazwiska) i adresu korespondencyjnego na który ma być wysłana nagroda, daty i miejsca urodzenia, numeru konta bankowego na które zostanie przesłana nagroda pieniężna;
  2. imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, daty i miejsca urodzenia osoby towarzyszącej laureatowi podczas meczu
  3. skanu/zdjęcia części Kuponu z wylosowanym unikalnym kodem.

  W przypadku wygrania nagrody głównej przez osobę, która nie ukończyła 18 lat i nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, powyższe dane przesyła opiekun prawny.

 21. Jeżeli laureat nagrody głównej nie spełnia warunków opisanych w pkt. 20 Regulaminu, wówczas nagroda przechodzi na osobę rezerwową w kolejności wylosowania zgodnie z pkt 16 Regulaminu, tzn.: kolejnego dnia roboczego po niespełnieniu przez laureata warunków podanych w pkt. 20, przeprowadzona jest procedura opisana w pkt. 19 i 20 Regulaminu. Procedura jest powtarzana do momentu spełnienia przez osobę rezerwową, warunków określonych w pkt. 20 Regulaminu. Jeśli zostanie wyczerpana lista osób rezerwowych nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.

  NAGRODY W LOTERII

 22. Wykaz nagród:

  Nagroda główna w postaci pakietu o wartości 17 495,57 zł brutto w skład którego wchodzą (2 bilety na mecz finałowy UEFA Chamions League 28 maja 2016 na San Siro Stadion w Mediolanie (Włochy), nocleg dla dwóch osób (2 noce 27/28.05.2016 i 28/29.05.2016) w hotelu 3*** w Mediolanie (jeden pokój dwuosobowy), transport hotel/stadion i stadion/hotel w dniu meczu, nagroda pieniężna w wysokości

  6.000 zł na samodzielną organizację podróży oraz nagroda pieniężna w wysokości 2.611 zł (nagroda ta jest potrącana przez płatnika ( AVANTI Lidia Rasztawicka) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

  – 3 nagrody o łącznej wartości 78.319,71 zł;

  Nagroda I stopnia w postaci piłki Select o wartości 41,21 zł brutto – 1.000 nagród o łącznej wartości

  41.210 zł brutto.

  Nagroda II stopnia w postaci koszulki t-shirt o wartości 24,60 zł brutto – 10.000 nagród o łącznej wartości nagród o łącznej wartości 246.000 zł brutto.

  Pula nagród wynosi 365.529,71 zł brutto.

 23. Nagrody nie podlegają wymianie na wartości pieniężne lub zamianie na inną nagrodę.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

 24. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej Loterii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

  NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

 25. Nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru (zwana dalej „Komisją”) powołana przez Organizatora, działająca na podstawie wydanego przez niego Regulaminu, w skład której wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra Finansów.

  WYDAWANIE NAGRÓD

 26. Nagrody I i II stopnia laureaci odbierają do dnia 08.05.2016 r. w restauracji KFC, w której otrzymali wygraną zdrapkę. W przypadku wysłania Kuponu do Organizatora zgodnie z pkt 15 w celu otrzymania nagrody, Organizator wysyła wygraną nagrodę do dnia 15.07.2016 r.
 27. Nagrodę główną w postaci biletu Organizator wysyła przesyłką kurierską najpóźniej w dniu 24.05.2016 r. Nagrodę pieniężną w wysokości 6.000 zł Organizator wysyła na konto wskazane przez laureata do dnia 25.05.2016 r.
 28. Warunki realizacji nagrody głównej.

  Laureat nagrody głównej nie mający pełnej zdolności do czynności prawnych (w szczególności Laureat, który nie ukończył 18. roku życia) może skorzystać z nagrody głównej jedynie pod opieką swojego przedstawiciela ustawowego jako osoby towarzyszącej.

  Organizator zapewnia jedynie bilety na mecz, rezerwację pokoju hotelowego na dwie noce oraz transfer hotel/stadion – stadion/hotel w dniu meczu. Organizator zastrzega, iż nie stanowi to organizowania imprezy turystycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

  Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na czas wyjazdu i realizacji nagrody przez Laureata i jego osoby towarzyszącej, ani jakiegokolwiek wsparcia rezydenta na miejscu meczu. Laureat jest zobowiązany do samodzielnego zapewnienia preferowanego przez siebie ubezpieczenia oraz dojazdu na hotelu stanowiącego jedną z części nagrody głównej. Organizator nie zapewnia organizacji podróży do/z Mediolanu. Organizator nie gwarantuje, iż nagroda pieniężna pokryje pełen koszt realizacji podróży do/z Mediolanu w zależności od formy podróży wybranej przez Laureata.

  Organizator nie odpowiada za:

  1. podanie przez laureata błędnych danych niezbędnych do rezerwacji hotelu, co może skutkować brakiem możliwości rezerwacji hotelu na czas;
  2. brak ważnych dokumentów laureata lub jego osoby towarzyszącej potrzebnych do odbycia podróży poza teren Rzeczypospolitej Polski;

  Jeśli laureat odwoła możliwość skorzystania z nagrody głównej z jakiejkolwiek przyczyny, nie będzie mu przysługiwał zwrot jakichkolwiek poniesionych kosztów, możliwość skorzystania z nagrody głównej w innym terminie lub zwrot równowartości nagrody głównej.

  W przypadku gdyby z przyczyn losowych laureat nie mógł skorzystać z nagrody głównej, osoba towarzysząca uprzednio zgłoszona przez Laureata może skorzystać z nagrody głównej jedynie samodzielnie (nie przysługuje jej możliwość wzięcia ze sobą osoby trzeciej) pod warunkiem że jest pełnoletnia.

 29. Na żądanie laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych.

  ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 30. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Loterii na piśmie, najpóźniej do dnia 01.08.2016 roku (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora).
 31. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (osobiście lub przesyłką rejestrowaną) na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Graj o bilety z Pepsi i KFC – reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania.
 32. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych (licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji), włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji tj. najpóźniej do dnia 16.08.2016 roku. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

  PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

 33. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.
 34. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 35. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.
 36. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Loterii do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kfc.pl. Na pisemne życzenie Uczestnika Loterii, otrzymuje on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Graj o bilety z Pepsi i KFC – regulamin”.
 37. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 38. Infolinia dotycząca Loterii czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16.00 (z wyłączeniem dni świątecznych) pod numerem telefonu (22) 378 11 62 – opłata według stawki operatora. Informacje dotyczące Loterii można uzyskać również pod adresem mail: kfc@avanti.waw.pl